KVKK- Hasta Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA “HASTA/HASTA YAKINI” AYDINLATMA METNİ

İşbu Bilgilendirme Notu, Dr. Gürkan Kubilay, (kısaca; Dr. Gürkan Kubilay olarak anılacaktır) bünyesinde tutulan her türlü kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, işlenen veri tipleri, bu verilerin işlenme amaçları, verilerin gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşımı/aktarımı, verilerin tutulduğu fiziki ya da elektronik ortamlar ve işbu verilerin ne şekilde korunduğuna yönelik açıklamalarımızı içermektedir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenen Veri Tipleri

Dr. Gürkan Kubilay tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve yasaya tabi olarak;

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen dijital bilgiler; Kliniğimizi ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; özel[e1]  sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,  hizmet verdiği binalarda ziyaretçi ağına bağlanarak interneti kullanmanız durumunda yasa gereği tutulan iç IP dağıtım loğlarınız, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. Kişisel Veri Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; kendinizden, yakınınızdan, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, işbu metinde ve www.gurkankubilay.com adresi üzerinden ulaşabileceğiz Dr. Gürkan Kubilay Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ile faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Dr. Gürkan Kubilay’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • Açık rızanız,
 • Açık rızanıza ihtiyaç duyulmayan haller;
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6321 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu,
 • 7189 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan kişi olmanız halinde sizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Hasta kabul sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
 • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Dr. Gürkan Kubilay’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Ayrıca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Hasta kabul sözleşmesinin kurulabilmesi,
 • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
 • Kamu sağlığının korunması, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
 • Dr. Gürkan Kubilay’ın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Dr. Gürkan Kubilay’ın iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
 • Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması;
 • Kimliğinizin doğrulanması,
 • Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
 • Dr. Gürkan Kubilay ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, sigortalısı olduğunuz sigorta şirketleri ya da üyesi olduğunuz anlaşmalı kurumlar ile sunulan hizmetlerin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgilerin paylaşılması,
 • Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, İlaç veya tıbbi cihaz temini,

Dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizi Dr. Gürkan Kubilay bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Diğer sağlık kurumlarındaki tetkik, tedavi gibi süreçlere ilişkin olarak Dr. Gürkan Kubilay’a teslim etmiş olduğunuz tetkik sonucu, rapor, röntgen gibi sağlık verileriniz, teslim almadığınız takdirde üç ay içerisinde imha edilecektir.

4. Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümler çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlar ile;

 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimlere,
 • Hasta Yakınlarına (Hasta tarafından yazılı beyan edilen kişiler),
 • Noter Aracılığı ile Vekil Tayin Edilen Kişiye,
 • Hizmet Alımı Yapılan Laboratuvarlara,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
 • Adli Makamlara
 • Özel sigorta şirketlerine,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı denetçilere; danışmanlara; avukatlara; iş ortaklarına; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

5. Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kanun’un 9. Madde de belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde mukim kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı bulutta tutulabilecektir.

6. Kanun Gereğince Yasal Haklarınız

Dr. Gürkan Kubilay tarafından verilerinizin işlendiği ve verilerinizin veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi gereği “Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu Plaza 5 No:28 D: 38 Kadıköy / İstanbul” adresine; ya fiziki olarak Dr. Gürkan Kubilay’dan temin edebileceğiniz basılı form ile ya da www.gurkankubilay.com adresinde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” ile iadeli taahhütlü mektupla veya noter yolu ile veya bizzat şahsen kimlik ibrazı ile yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

•Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini,

Talep etme haklarına sahipsiniz. Talebinizin kişisel veri iletilmesini gerektiren bir talep olması durumunda veri güvenliğinin sağlanması açısından kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilecektir. KVKK’ nun 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30 gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir.